Säännöt

Yhdistyksen säännöt 2020


Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry
Barn- och Ungdomsgynekologiska Föreningen i Finland rf

§1Yhdistyksen nimi on Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry, Barn- och Ungdomsgynekologiska Föreningen i Finland rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialue käsittää koko maan. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.
§2Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lapsi- ja nuorisogynekologian puitteissa työskentelevien yhdyssiteenä, kehittää jäsenten tietoja ja taitoja, edistää lapsi- ja nuorisogynekologian kehitystä ja tuntemusta Suomessa sekä ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.
§3Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutusta sekä harjoittaa alaansa kuuluvaa valistus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tukee alansa tutkimusta luomalla yhteyksiä alan tutkijoiden välille. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.
§4Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen lapsi- ja nuorisogynekologiasta kiinnostunut tai alalla toimiva henkilö. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, jotka ovat yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenyys anotaan yhdistyksen hallitukselta, joka hyväksyy jäseneksi ottamisen. Yhdistys voi kutsua itselleen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toimineet ansiokkaasti lapsi- ja nuorisogynekologian kehittämiseksi. Yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneelle kotimaiselle kunniajäsenelle voidaan myöntää yhdistyksen kunniapuheenjohtajajäsenyys. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kirjeenvaihtojäseniksi voidaan kutsua ansioituneita ulkomaisia alan edustajia.
§5Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää. Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta yhdistyksen hallitukselta sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia. Kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja ja kirjeenvaihtojäsen eivät maksa jäsenmaksua.
§6Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Jäsen voidaan hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksestä, jos hän on käyttäytynyt hyvän tavan vastaisesti, toiminut huomautuksesta huolimatta vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai ei ole noudattanut yhdistyksen päätöksiä.
§7Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja 4 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.
§8Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti anoo. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa. Hallitus voi kokoontua ja kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.
§9

Hallituksen tehtävänä on:

 • edistää kaikkea sellaista toimintaa, minkä katsotaan edesauttavan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista.
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä kutsua kokoukset koolle.
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta.
 • pitää jäsenluetteloa.
 • toimeenpanna yhdistyksen päätökset.
 • hoitaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa.
§10Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilit hallituksen on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.
§11Yhdistyksen vuosikokous on helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenkunnasta anoo kirjallisesti hallitukselta kokouksen pitämistä jotakin määrättyä asiaa varten.

Kokouksesta on ilmoitettava kirjallisesti jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Yhdistyksen vuosikokouksen voi järjestää etäyhteydellä, ja yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua etäyhteyden avulla.
§12

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on:

 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus.
 4. Päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Hyväksyä hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 6. Päättää jäsenmaksujen suuruudesta.
 7. Joka toinen vuosi valita uuden hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja sekä neljä muuta jäsentä.
 8. Valita kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
 9. Käsitellä muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.
§13

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä paitsi, jos kokous päättää toisin. Päätöksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei kyseessä ole:

 • jäsenen erottaminen
 • yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
 • yhdistyksen purkaminen

Tällöin vaaditaan 3/4 äänten enemmistö. Jokaisella kokouksessa läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni.

§14Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan sen kokouksissa.
§15Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä muodostaa rahastoja.
§16Jos yhdistys päätetään purkaa, sen omaisuus tulee käyttää yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen maassamme sillä tavoin kuin se kokous, missä lopettamispäätös tehdään, lähemmin määrää.