Historiikki

SLANGY  20 v, nuori aikuinen -Kaksikymmenvuotishistoriikki

 

19.11.1993  Suomen Gynekologiyhdistyksen päivien yhteydessä Marina Congress Centerissä Helsingissä kokoontui Dan Apterin aloitteesta 16 gynekologia perustaakseen Suomen Lapsi- ja nuorisogynekologisen yhdistyksen SLANGY:n. Sen tehtäväksi tulikehittää lapsi- ja nuorisogynekologiaa sekä tukea alan tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Aivan ensi metreiltä oli tavoitteena hakea alan maailmankongressi Suomeen, missä sittemmin onnistuttiinkin.

Ensimmäisen toimintavuoden lopussa oli yhdistyksessä 59 lasten ja nuorten asioista kiinnostunutta terveydenhuollon ammattilaista:  gynekologeja, lasten- ja koululääkäreitä, kätilöitä ja terveydenhoitajia. Pieni pioneeriryhmä vei tarmokkaasti perustamisprosessia eteenpäin. Yhdistysrekisteriin SLANGY merkittiin kesäkuussa 1995, samana kesänä verottaja vahvisti sen rekistereihinsä yleishyödylliseksi yhdistykseksi ja SGY luovutti Slangylle jäsenyyspaikkansa FIGIJ:ssä (Federation Internationale de Gynecologie Infantile et Juvenile).

Jäsenmäärä pysyi jokseenkin samana kymmenen  ensimmäisen toimintavuoden ajan. Verottajan alkoi edellyttää koulutuksiin osallistuneilta jäsenyyttä, jotta koulutustulot säilyisivät verovapaina. Niinpä kursseille ilmoittautuneista tuli sittemmin automaattisesti jäseniä, minkä johdosta jäsenmäärä nopeasti kasvoi ollen nykyisellään  233.

Hallitusaktiivisuus

Perustamisesta aina vuoteen 2009 toimi itseoikeutetusti puheenjohtajana Dan Apter, suomalaisen lapsi- ja nuorisogynekologian tienraivaaja. Hänen jälkeensä puheenjohtajan nuijaa ovat heiluttaneet Minna Joki-Erkkilä 3 v ajan ja 2012 alkaen Satu Suhonen. Monet eri alojen edustajat ovat antaneet aikaansa SLANGY:n kehittämiseksi toimimalla vuosikausia hallituksessa vastuunkantajina*. Ilman heidän epäitsekästä panostaan yhdistys ei olisi sitä, missä se tänä päivänä on.

Toiminta

Koska Slangyn jäseniksi hyväksyttiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa toimivien eri ammattiryhmien edustajia, muodostui koulutusyhteistyökin moniammatilliseksi. Koulutuksia on järjestetty yhteistyössä monien lääketieteellisten järjestöjen kanssa sekä lukuisille tahoille. Tarjonta ei ole rajoittunut vain kotimaahan vaan esim. pohjoismainen gynekologian kattojärjestö NFOG on muodostunut yhdeksi koulutusfoorumiksi. Yhteistyökumppaneina ovat olleet myös WHO, IPPF ja FIGO.

Jäsenistölle tarkoitetut koulutusteemat ovat käsitelleet monipuolisesti laidasta laitaan lasten ja nuorten elämään sekä heitä hoitavien ammattilaisten haasteisiin liittyviä asioita. 20 v aikana on monia teemoja kerrattu ja päivitetty. On käsitelty mm. seksuaalisen identiteetin kehittymistä, seksuaalisuuden moninaisuutta, transseksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, kehitysanomalioita, kehitysvammaisuutta, perinnöllisiä sairauksia ja niiden hoitoja, ehkäisykysymyksiä, teiniraskauksia, sukupuolitauteja, syömishäiriöitä, kulttuurisia näkökohtia nuorten kehityksessä sekä seksuaalista hyväksikäyttöä. Kouluttajat ovat olleet pääasiassa kotimaisia asiantuntijoita mutta kansainvälisistä osaajista on syytä muistaa erityisesti itävaltalainen Fransesca Navratil, joka on käynyt puhumassa tyttöjen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimisesta myös gynekologipäivillä.

Kansainvälisyys oli periaatteena SLANGY:n taipaleen alkumetreiltä lähtien. V. 1997 tehtiin tutustumismatka Tallinnaan Viron nuorisogynekologian perustajan Virve Kasken luo. Matkalla päästiin käymään paikallisella sukupuolitautipoliklinikalla sekä tutustumaan uuteen Hille Karron johtamaan perhesuunnittelupoliklinikkaan.  Sittemmin Karrosta tuli Tarton yliopiston naistentautiprofessori. Vieraanvaraisuus oli vertaansa vailla ja matkalta jäi monia hyviä muistoja. Yhteistyö on jatkunut myöhemmin tukena rajan takaisessa seksuaalikasvatuksessa ja HIV:n vastustamistyössä.

Kehitysmaaprojektina  järjestettiin v. 1997 Mattlidenin lukiolaisten kanssa vierailu Namibiaan, mistä muistona  eräässä valokuvasssa Dan Apter megafoni kädessä vastaa nuorten kirjallisesti jättämiin seksuaaliterveyskysymyksiin. Kun ulkoministeriö tuki v. 2000 Väestöliittoa  ”Support  to Namibian fight against HIV/AIDS among  children and adolescents”- hankkeessa, osallistui SLANGY siihen SGY:n rinnalla gynekologi Maija Kajanin toimiessa yhteyshenkilönä Namibiassa.

Jo heti ensimmäisessä vuosikokouksessa maaliskuussa 1994 päätettiin ryhtyä anomaan FIGIJ:n maailmankongressia Suomeen. Kongressi onkin ollut yhdistyksen taipaleen suurin ponnistus. Puheenjohtajan monipuoliset verkostot pääsivät oikeuksiinsa ohjelmaa suunniteltaessa, kun saatiin koolle arvostettu joukko kansainvälisiä asiantuntijoita luennoitsijoiksi sekä runsas osallistujajoukko nauttimaan esityksistä. Liki 600 osallistujaa saapui  60 eri maasta. Kooltaan kongressi oli PAG:n historian suurin siihen mennessä. Onnetonta oli kuitenkin, että kongressin käytännön järjestelyt hoitanut kongressitoimisto kavalsi SLANGY:lle kuuluneen voiton, josta oli toivottu saatavan tutkimusapurahapohja tulevaisuuteen.  SLANGY selvisi tapahtuneesta kuitenkin ilman kassakriisiä. Kongressitoimiston omistaja tuomittiin sittemmin petoksesta ehdolliseen vankeuteen mutta petollinen yrittäjä Suvi Saxén jatkaa toimintaansa kongressiorganisaattorina Pekingissä suomalaisen ulosoton tavoittamattomissa.

Muu toiminta

Onnistuneen maailmankongressin jälkeen puheenjohtaja Apter sai luottamustehtäviä kansainvälisessä kentässä siirtymällä FIGIJ:n pääsihteeriyden kautta presidentiksi vuosiksi 2001-2007 ja sitten järjestön kansainvälisten suhteiden hoitajaksi vuoteen 2010. SLANGY:n jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua kansainväliseen IFEPAG-tenttiin, jonka raadissa Dan Apter on toiminut suomalaisena asiantuntijana. Oppikirjaan Pediatric and Adolescent Gynaecology pediatri Katri Makkonen antoi osakirjoittajana suomalaisen panoksen yhdessä Dan Apterin kanssa.

FIGIJ perusti v. 2007 EURAPAG:n apujärjestökseen. SLANGY odotti organisaation muotoutumista  ja tilanteen selkiytymistä kunnes liittyi sen jäseneksi v. 2013. V. 2009 perustettiin Suomen myötävaikutuksella pohjoismaisia koulutustarpeita huomioiva  NASH (Nordic working  group for adolescent sexual and reproductive health), jonka puitteissa SLANGY on aktiivisena osapuolena  järjestänyt  koulutusta lapsi- ja nuorisogynekologisissa teemoissa  mm. NFOG:ssa.

Vuosittaisissa kansainvälisissä kongresseissa on käynyt pieni ydinjoukko mutta Pietari lähinaapurustossa houkutteli v. 2008  mukaan isomman joukon. Viime vuosina on SLANGY vähitellen päässyt tukemaan alasta kiinnostuneita tarjoamalla matka-apurahoja kansainvälisiin kongresseihin ja lopulta myös tutkimusapurahoja.  SLANGY teki vuosia työtä saadakseen lapsi- ja nuorisogynekologian omaksi erikoisalakseen mutta päätyi sittemmin tukemaan nuorisolääketieteen erikoistumisalapyrkimyksiä.

Kunnianosoituksia

V. 1995 kutsuttiin professori Olof Widholm  SLANGY:n ensimmäiseksi suomalaiseksi kunniajäseneksi. Hän oli suomalaisen lapsi- ja nuorisogynekologian perustaja, jonka tutkimuksia edelleenkin siteerataan Widholm kuoli v. 2001. Ensimmäiseksi ja toistaiseksi ainoaksi kansainväliseksi kunniajäseneksi kutsuttiin USA:sta v. 2000 professori Samuel S.C. Yen, joka kuoli 5 v myöhemmin. SLANGY:n ensimmäisen, pitkäaikaisen puheenjohtajan kunniaksi perustettiin v. 2011 aina vuosikokouksen yhteydessä pidettävä Dan Apter - symposium. Dan kutsuttiin ensimmäiseksi yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi keväällä 2013.

Tulevaisuuden haasteita

SLANGY:n jäsenmäärä on vakiintunut, mikä osoittaa, että kiinnostusta alan tietouteen ja ammatillisen osaamisen ylläpitoon löytyy. Yhdistyksen kehitystä ovat vieneet eteenpäin sille pyyteettömästi omaa aikaansa uhranneet ammattilaiset. Vastuunkantajat yli ammattirajojen ovat olleet pitkään ja sitoutuneesti mukana. Myös nuorille voimille on annettu tilaa ja mahdollisuus osallistua alan kehittämiseen. Moniammatillisuus on yhdistykselle suuri rikkaus ja tae monipuolisen ymmärryksen kehittymiselle. Saila Piipon ja muidenkin  alaa sivuavien  väitöskirjojen lisäksi toivotaan lisää  tieteellistä tutkimustyötä, jolle pyritään tarjoamaan apurahatukea. Nuorten hyvinvointi on SLANGY:n jäsenille tärkeä tavoite, jonka eteen  ollaan valmiita tekemään työtä niin kotimaassa kuin aktiivisesti kansainvälisilläkin foorumeilla.

SLANGY:n  perustehtävä on koulutus mutta ilman yhteenkuuluvuuden tunnetta ja viihtymistä ei yhdistyksellä olisi tulevaisuutta. Yhdessä tekeminen ja sen tärkeäksi kokeminen antaa voimia vapaaehtoisille vastuunkantajille. Se ylläpitää yhteishenkeä jäsenistönkin välillä. SLANGY:ssa vallitsee kodikas ja lämmin ilmapiiri. Ystävyyssuhteet yli ammattirajojen ilmenevät iloisina jälleennäkemisinä koulutustilaisuuksissa ja vapautuneena tunnelmana kuten oli mm. 20-vuotisjuhlassa Kalastajatorpalla. Siellähän aikoinaan maailmankongressinkin päättäjäisiä iloisesti tanssittiin. SLANGY suuntaa juhlinnan jälkeen tarmokkaan nuoren aikuisen voimalla tulevaisuuteen. Lämpimät kiitokset tehdystä työstä ja menestyksekkäitä vuosia SLANGY:lle !

toivottaa Pirkko Brusila, kunniajäsen v. 2013

 

*) SLANGY:n hallituksessa toimineet  20 v aikana:  Dan Apter,  Minna Joki - Erkkilä, Satu Suhonen, Saila Piippo, Raisa Cacciatore, Hanna Liisa Lenko, Hannele Hohtari, Päivi Härkki, Leila Unkila-Kallio, Kristiina Aittomäki, Marita Hippeläinen, Anna Kiilavuori,  Päivi Tapanainen, Katri Makkonen, Susanne Ingman-Friberg, Lotta Sjöblom, Anna-Siina Kotiranta, Sirpa Vilska, , Miila Halonen, Maaret Mentula, Marja Juvonen, Tiina Laine, Pirkko Brusila.  Tilin- /toiminnan tarkastajina Rita Siegberg, Aila Tiitinen, Seija Kaukoranta ja Johanna Tapper.

 

10-vuotishistoriikki

SLANGY, Suomen Lapsi- ja Nuoriso Gynekologinen Yhdistys ry, 10 v

Perustaminen
Suomen Gynekologiyhdistyksen syyskokouksen yhteydessä 19.11.1993 kokoontui Helsingin Marina Congress Centerissä 16 suomalaista gynekologia perustaakseen maahan järjestön, joka keskittyisi lasten ja nuorten gynekologisiin ongelmiin. Maailmallahan vastaavia järjestöjä aina kansainväliseen kattojärjestöön saakka oli ollut jo vuosia. Päätöstä lähdettiin toteuttamaan ja yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa 11.3.94 sovittiin yhdistyksen nimestä, hyväksyttiin säännöt sekä valittiin ensimmäinen hallitus. Samalla päätettiin anoa FIGJ:n maailmankongressia Suomeen 1998.Vuoden -94 lopussa oli yhdistyksessä jäseninä 59 gynekologia, lasten- ja koululääkäriä sekä terveydenhoitajia ja kätilöitä eli lasten ja nuorten parissa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia. Yhdistysrekisteriin SLANGY hyväksyttiin kesäkuussa- 95 ja muutamaa kuukautta myöhemmin veroviranomaisten ennakkoperintärekisteriin yleishyödyllisenä yhdistyksenä.
 
Hallitus
Gynekologian ylilääkäreille tiedotettiin perustetusta yhdistyksestä ja  syksyllä -95 SGY luovutti jäsenyyspaikkansa FIGIJ:stä SLANGY:lle. Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajana ja koko tähän astisen toiminnan ajan on puheenjohtajana toiminut Dan Apter, gynekologi ja  suomalaisen lapsi- ja nuorisogynekologian todellinen  tienraivaaja. Varapuheenjohtajaksi valittiin Raisa Cacciatore       (lastenpsykiatri), sihteeriksi Saila Piippo (g), varainhoitajaksi Pirkko Brusila (g) ja muina hallituksen jäseninä toimivat Kristiina Aittomäki (g), Marita Hippeläinen (g), Susanne Ingman-Friberg (kätilö) sekä Hanna Liisa Lenko (pediatri). Sittemmin Aittomäen ja Hippeläisen tilalle tulivat Hannele Hohtari (g) ja Päivi Härkki-Siren (g). Viimemainittu jättäytyi pois -03 ja hänen tilalleen tuli Leila Unkila-Kallio (g). Hanna Liisa Lenkon ilmoitettua erostaan -00 saatiin hallitukseen oululainen pediatri Päivi Tapanainen, -02 Ingman-Fribergin tilalle tuli terveydenhoitaja-kätilö Lotta Sjöblom. V. -04 Brusila jättäytyi hallitustyöskentelystä ja hänen tilalleen tuli Anna Kiilavuori (g).

Toiminta
Koulutuspäivät
Yhdistyksellä on koko toimintansa ajan ollut tiivis yhteistyö lasten ja nuorten parissa toimiviin tahoihin. Suomen Koulu- ja Nuorisolääketieteen ja Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiön kanssa pohdittiin ensimmäisessä seminaarissa keväällä-94 perhesuunnittelupalvelujen silloista tilannetta. Samana syksynä syvennyttiin varsinaiseen lapsigynekologiaan. Lääkäripäivillä -95 yhdistys järjesti teemapäivän ”Lapsuus ja nuoruusko ruusuista aikaa?” yhdessä SKNL:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen kanssa. Vuosikokouksessa keväällä -95 pohdittiin, onko seksuaalikasvatus aikuisen lahja nuorelle, syksyllä kokoonnuttiin ruotsinkielisellä alueella Pietarsaaressa teemalla: Ungdomsgynekologi- första gången. Jatkossa pidettiin koulutustilaisuudet vuosikokouksen yhteydessä. Huhtikuussa -96 kokoonnuttiin Turkuun pohtimaan syömishäiriöitä, -97 Folkhälsanilla Helsingissä oli teemana nuorten seksuaalikasvatus, ehkäisy ja terveys Suomen ja kehitysmaiden tilanteen näkökulmasta.

Kesällä -97 vieraili yhdistyksemme Virossa. Isäntinämme olivat Virve Kask, Viron Nuorisogynekologisen yhdistyksen perustaja ja  Helle Karro, silloin tallinnalaisen perhesuunnittelujärjestön johtaja, nykyisin Tarton yliopiston professori. Vierailimme Tallinnassa myös sukupuolitautien poliklinikalla. Yhteistyö on sittemmin jatkunut pohdittaessa rajan takaisen HIV-epidemian vastustamista ja Baltian maiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Maaliskuussa -99 opiskeltiin Folkhälsanilla lapseen kohdistuvan seksuaalisen riiston tunnistamista ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Ulkomaisena huippuasiantuntijana luennoi Francesca Navratil Zurichistä. Vuotta myöhemmin kerrattiin nuorisogynekologian ajankohtaisia tutkimustuloksia ja -01 olivat esillä nuorten terveydenhuollon ajankohtaiset asiat. Seuraavana keväänä Francesca Navratilin ollessa gynekologipäivillä Suomessa pyydettiin häntä kertaamaan teemaa Sexual abuse of children. Kevään -03 aiheena oli Lapsen ja nuoren kohtaaminen seksuaaliterveydessä. Kodikkaalle ja lämminhenkiselle 10-vuotisjuhlalle antoi  Finska Läkaresällskapetin Villa ihastuttavat puitteet. NFOG:n ( Nordiska Föreningen i Obstetrik och Gynekologi) järjesti joka keväisen kongressinsa Suomessa 2004 kesäkuun alussa. Slangy järjesti prekongressin aiheena Adolescent sexual health, johon kutsuttuina luennoitsijoina osallistui asiantuntijoita mm. WHO:sta, IPPF:stä ja Baltian maista sekä kuulijoita eri puolilta maailmaa.

Maailmankongressi
Suurimmaksi haasteekseen yhdistys otti PAG:n XII  maailmakongressin järjestämisen 1998. Puheenjohtajan laajat kansainväliset verkostot pääsivät oikeuksiinsa, kun tieteellisesti laadukasta ohjelmaa laadittiin. Koko PAG:n siihenastisen historian mittavin osanotto, 585 kongressivierasta 60 eri maasta  takasi menestyksen. Suomalaisia osallistujia oli 107. Kongressissa oli 60 luennoitsijaa ja  20 puheenjohtajaa. Plenary- esityksiä oli 9, pyydettyjä puheenvuoroja 57, work shop-seminaareja 7, yksi videosessio ja vapaiden esitysten sessio sekä 250 posteria. Kongressipaikkana toimi Helsingissä Marina Congress Center ja kongressin päättäjäiset tanssittiin Kalastajatorpalla. Silloin Suomen sääkin oli suosiollinen tarjoten nähtäväksi eksoottista kesäöiden taikaa ja kukoistavaa luontoa.

Kongressi sinänsä oli menestys. Onnetonta oli kuitenkin, että luotettavana ja asiansa hoitavana pidetty kongressitoimisto osoittautui katalaksi. Luottamus tuli yhdistykselle kalliiksi sillä kongressitoimisto pisti rahat taskuunsa, makseli rahoillamme vanhoja velkojaan ja jätti yhdistyksemme miltei puille paljaille. Toimitusjohtajan kukkaiskieli ja kirjalliset vakuuttelut asioiden hoitamisesta saivat asianajajatkin uskomaan tilanteen asialliseen kehitykseen. Varainhoitaja saikin suuttua kunnolla ennen kuin oikeuden päätös saatavien perinnästä lopulta tuli. Toimiston todellinen tilanne selvisi  eli maineikkaan suvun nimestä huolimatta tausta olikin siivottu täysin varattomaksi. Lopulta kyseinen kongressitoimisto katosi vähin äänin markkinoilta mutta ulosottoviranomaiset  jatkavat yhdistyksemme suhdetta silloiseen johtajaan. Taloutensa  SLANGY on kaikesta huolimatta pystynyt hoitamaan hyvin eikä kassakriisiin onneksi koskaan jouduttu.

Muu toiminta
Kansainvälisyys on ollut kiinteästi mukana yhdistyksen toiminnassa. Dan Apter valittiin Suomessa pidetyn maailmankongressin jälkeen FIGIJ:n pääsihteeriksi ja 2001 sen presidentiksi, minkä vuoksi hän on laajalti joutunut olemaan mukana kansainvälisillä areenoilla. Muutkin yhdistyksen jäsenet ovat olleet mukana eri puolilla järjestetyissä alan kongresseissa. Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua alan kansainväliseen IFEPAG-tenttiin. SLANGY  tekee edelleen yhteistyötä kotimaisten lääketieteen koulutusjärjestöjen kanssa alan ja koulutuksen kehittämiseksi niin, että tulevaisuudessa voitaisiin saada  erityispätevyys Suomen Lääkäriliiton kautta. Puheenjohtaja on ollut yhdessä jäsenemme Katri Makkosen kanssa kirjoittamassa  osaa uudessa oppikirjassa Pediatric and Adolescent Gynaecology. Duodecimin jäsenyyden kautta on yhdistykselle saatu viestinnän tehostamiseksi avattua kotisivut osoitteessa www.slangy.fi. Ensimmäinen lapsigynekologian väitöskirja Suomessa on valmistumassa Saila Piipon toimesta.

Kunniajäsenet
Helsingin Naistenklinikan, nyt jo edesmennyttä professori Olof Widholmia voidaan syystä pitää suomalaisen lapsi- ja nuorisogynekologian uranuurtajana. Monet meistä ovat hänen innoittaminaan alasta kiinnostuneet ja Dan Apterkin teki  erikoistumisvaiheessa tutkimustyötä hänen alaisuudessaan. Yhdistyksen ensimmäiseksi kotimaiseksi kunniajäseneksi kutsuttiinkin 1995 juuri Olof Widholm. Ensimmäiseksi ulkomaiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin Suomen maailmankongressissakin käynyt kuuluisa alan  kansainvälinen asiantuntija professori Samuel S.C.Yen, joka vastaanotti kunniakirjansa Yhdysvalloissa maaliskuussa 2000.

Tulevaisuuden haasteita
Slangyn tehtävänä on ylläpitää hyvää yhteistyötä lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Yhteisiä koulutuksia tullaan järjestämään ja kansainvälisissä kontakteissa jatketaan HIV:n ja Aidsin vastaista työtä paitsi kehitysmaarintamalla myös lähirajojemme tuntumassa. Oman alan tunnetuksi tekeminen ja kotimaisissa terveydenhuollon eri koulutuksissa mukana oleminen ovat keskeisiä tehtäviä. Erityispätevyyden saaminen kohottaisi lapsi- ja nuorisogynekologian ansaitsemaansa asemaan suomalaisen lääketieteen kentässä. Entisenä hallituksen jäsenenä ja  nykyisenä rivimiehenä näen Slangyn  tärkeänä ja kehittyvänä yhdistyksenä ja toivotan sille lämpimästi onnea tulevaisuuden haasteisiin.

Helsingissä 20.6.2004 Pirkko Brusila