Toimintakertomus 2011

30.5.2013

Toimintakertomus vuodelta 2011

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry 

Yleistä

Vuonna 2011 yhdistyksen toiminta on noudattanut aiempia suuntaviivoja. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin I Dan Apter – symposium. Toimikaudella yhdistys jakoi ensimmäisen tutkimusapurahan.  

Jäsenistö

Yhdistykseen liittyi 25 uutta jäsentä ja 9 jäsentä erosi yhdistyksestä.
Jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 204.

Yhdistyksen sääntöjen edellyttämä postitettu jäsenkirje vuosikokouskutsuineen lähetettiin helmikuussa 2011. Toinen jäsenkirje lähetettiin sähköisesti joulukuussa 2011.

Hallitus, toimihenkilöt, kokoukset

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Minna Joki-Erkkilä, varapuheenjohtajana Satu Suhonen, sihteerinä Sirpa Vilska, varainhoitajana Maarit Mentula, koulutusvastaavina Anna-Siina Kotiranta ja Marja Juvonen, muina jäseninä Miila Halonen ja Tiina Laine. Puheenjohtaja Minna Joki-Erkkilä oli lähes koko kauden poissa yhdistyksen toiminnasta yksityissyistä ja varapuheenjohtaja Satu Suhonen hoiti Minna Joki-Erkkilän ollessa estynyt puheenjohtajan tehtäviä.
Vuosikokous pidettiin 17.3.2011 Niilo Hallman-salissa, Lasten ja nuorten sairaalassa, Stenbäckinkatu 11, Helsinki.

Vuoden 2011 aikana hallitus kokoontui viisi kertaa. Lisäksi käytiin puhelin- ja sähköpostikeskustelua.

Dan Apter on toiminut yhdistyksen kansainvälisten asioiden yhdyshenkilönä.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Seija Kaukoranta ja Johanna Tapper, varatilintarkastajana Elina Vuori-Holopainen.

Koulutustilaisuudet

Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin I Dan Apter-symposium, jonka aiheena oli ”Nuoruus ja seksuaalisuus eri uskonnoissa ja kulttuureissa”. Tilaisuudessa luennoivat erikoislääkäri Pirkko Brusila, Kuopion hiippakunnan notaari Marja-Sisko Aalto, dosentti Anna Maria Viljanen, vuoden 2010 pakolaisnainen Nasima Razmyar ja vuoden 2011 pakolaisnainen Saido Mohamed. Venäläiskulttuurin asiantuntija Anita Novitskyn esitys peruuntui äkillisen sairauden takia. Koulutustilaisuuteen osallistui 68 kuulijaa. Arviointilomakkeen palautti 43 osallistujaa. Palaute oli hyvin myönteistä ja koulutusaihetta pidettiin tarpeellisena.

Kansainvälinen toiminta

FIGIJ:n, International Federation of Paediatric and Adolescent Gynaecology, vuonna 2010 valittu presidentti Ellen Rome on kehittänyt FIGIJ:n sähköistä viestintää. FIGIJ:n nettisivut www.figij.org on uusittu ja FIGIJ:n jäsenet ovat saaneet 2 sähköistä jäsenkirjettä 4.3. ja 14.10.2011. FIGIJ:n seuraava maailmankongressi järjestetään Hong Kongissa keväällä 2013.
12th European Congress of Pediatric and Adolescent Gynaecology pidettiin 25.-28.5.2011 Plovdivissa, Bulgariassa. Seuraava EURAPAG:n kongressi järjestetään Lontoossa FIGIJ:n maailmankongressin jälkeen. Muuta tietoa EURAPAG:n toiminnasta ei ole saatavilla. Slangy ei ole toistaiseksi liittynyt EURAPAG:iin, mutta sitä harkittaneen vuonna 2013 tai 2014.

Pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen (NASH) on edelleen vireillä.

Nuorisolääketieteen erityispätevyys

Lastenlääkäreiden Elina Hermansonin ja Raisa Lounamaan aloitteesta muodostettu työryhmä on valmistellut esitystä nuorisolääketieteen erityispätevyyden perustamiseksi. Satu Suhonen on ollut mukana työryhmässä, Anna-Siina Kotiranta ja Sirpa Vilska varajäseninä. Slangyn hallitus on antanut työryhmälle lausunnon ennen esityksen jättämistä Suomen Lääkäriliiton professiojaokselle.

Slangyn lausunnossa todettiin, että lääkärit tarvitsevat jatkokoulutusta nuorten elämän ymmärtämiseen ja nuorten kohtaamiseen. Suomen Lääkäriliiton professiojaos on työryhmän esityksen saatuaan ehdottanut, että nuorisolääketieteen erityispätevyys laajennettaisiin käsittämään myös opiskeluterveydenhuollon erityispätevyyden. Laajennettu erityispätevyys ei kuitenkaan ole Slangyn intresseissä.

Apuraha

Vuosikokouksessa julistettiin haettavaksi Slangyn ensimmäinen tutkimusapuraha. Määräaikaan mennessä saatiin 5 apurahahakemusta. Hallitus päätyi antamaan 2000 euron apurahan dosentti Viveca Söderström-Anttilalle tutkimukseen ”Raskaus- ja synnytystulokset sekä terveysriskit Turnerin oireyhtymää sairastavilla naisilla lahjamunasoluhoidon jälkeen – Pohjoismainen kohorttitutkimus”.  

Avustus

Metropolian kätilöopiskelijat Aino Karla, Heidi Kytöaho ja Mariam Laurén ovat laatineet yhteistyössä Tyttöjen Talon seksuaalikasvatuksen ja monikulttuurisen tyttötyön kanssa Tytöstä naiseksi – oppaan. Kyseessä on maahanmuuttajatytöille suunnattu seksuaalikasvatusmateriaali. Helsingin Tyttöjen Talo anoi Slangylta avustusta oppaan toista painosta varten.
Hallitus myönsi Helsingin Tyttöjen Talolle 800 euron avustuksen Tytöstä naiseksi – oppaan uuteen painokseen. Perusteluna avustuksen myöntämiselle oli edistää tärkeän maahanmuuttajatytöille suunnatun seksuaalikasvatusmateriaalin käyttöä, mikä yhdistyi hyvin Slangyn vuoden 2011 koulutusaiheeseen ”Nuoruus ja seksuaalisuus eri uskonnoissa ja kulttuureissa”.

Muuta

Duodecimin kautta on edelleen ylläpidetty yhdistyksen nettisivustoa. 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Vuoden 2011 aikana Suvi Saxenilta ei ole saatu PAG 98-kongressin saatavia. Slangy ei ole yleishyödyllisenä yhdistyksenä maksanut tuloveroja. Koska koulutustilaisuudet on suunnattu yhdistyksen jäsenille, myöskään arvonlisäveroa ei ole peritty.

Tiliasiat: 

Yhdistykset tiliasiat ovat edelleen keskitettyinä Nordeaan, tilin käyttöoikeus on varainhoitaja Maarit Mentulalla ja puheenjohtaja Minna Joki-Erkkilällä. Molemmat ovat jatkaneet toimiaan hallituskaudelta 2011.

Vuonna 2011 yhdistyksen menot koostuivat pääasiassa yhdistyksen koulutuskuluista (-2455,24) sekä tutkimus-apurahoista (-2000 €) ja hallituksen kokoukseen muualta kuin pääkaupunkiseudun alueelta tulevien matkakustannuksista (-489,68). 

Yhdistyksen tulot koostuivat pääasiassa koulutuksesta, jonka tuotto 2011 oli 2700 €. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut kasvussa ja vuonna 2011 jäsenmaksuista saatiin tuottoa 1413 €. Yhdistyksellä on vuosittain uusittu määräaikaistili, jonka talletus oli vuonna 2011 20.000 €. Yhdistyksen aiempien vuosien hyvän tuloksen vuoksi voittoa tuottamattomaksi tarkoitetun yleishyödyllisen yhdistyksen kyseessä ollessa vuoden 2011 tuloa oli suunnitellusti negatiivinen (-969,28€) jaetun tutkimusapurahan vuoksi.


Helsingissä 23.2. 2012

Satu Suhonen              Sirpa Vilska
varapuheenjohtaja         sihteeri